Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Hướng dẫn xử lý Registry trong VB6

Share
  Hoạt Động Tốt
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 27

  Đến từ : HCM-bt

  Ngày Tham gia : 15/07/2011

  Tổng số bài gửi : 75

  #1

   on Tue Jul 19, 2011 10:02 am

  Hướng dẫn xử lý Registry trong VB6


  Một chút về Registry
  Bình thường Registry gồm có 5 khóa cơ sở đó là  Code:

  1) HKEY_CLASSES_ROOT Thông tin hệ điều hành
  2) HKEY_CURRENT_CONFIG Thông tin cấu hình hiện tại của máy tính
  3) HKEY_LOCAL_MACHINE Thông tin các chương trình cho mọi người dùng
  4) HKEY_CURRENT_USER Thông tin các chương trình cho người dùng hiện tại
  5) HKEY_USERS Thông tin cho tất cả người dùng


  Mỗi khóa cơ sở chứa các khóa con, mỗi khóa con lại chứa các khóa con với
  lớp thấp hơn. Vì vậy nên một khóa bất kỳ trong registry có thể là khóa
  con của khóa này nhưng cũng có thể là khóa cha của khóa kia.
  Trong một khóa có thể có một hay nhiều giá trị (String Value). Giá trị
  (Default) là giá trị luôn có trong một khóa. Mỗi giá trị đó có mỗi dữ
  liệu riêng tương ứng với kiểu dữ liệu của nó, đây là phần quan trọng
  nhất của registry . Trong registry có nhiều kiểu dữ liệu, phổ biến là.  Code:

  1) REG_BINARY Một dãy bit thông tin
  2) REG_DWORD Một số nguyên 32 Bit
  3) REG_SZ Một chuổi Unicode
  4) REG_MULTI_SZ Nhiều chuổi Unicode


  Visual Basic đã cung cấp 4 hàm để xử lý Registry  Code:

  1. GetAllSettings (appname, section)

  Chức năng: lấy tất cả các thông tin của appname trong registry.
  Ví dụ lấy các thông tin trong khóa Startup của Myapp  Code:

  MySettings = GetAllSettings("MyApp", "Startup")
  Code:

  2. GetSetting (appname, section, key [, default])

  Chức năng, lấy thông tin được lưu trong key, thuộc khóa section của
  appname, giá trị default (có thể bỏ qua) là giá trị trả về nếu thông tin
  muốn lấy về không có trong registry
  Ví dụ

  Code:  MySettings = GetSetting(“MyApp", “Startup","Left", "25")
  3. SaveSetting appname, section, key, setting
  Chức năng: Lưu thông tin trong registry
  Ví dụ  Code:

  SaveSetting "MyApp", "Startup", "Left", 50

  4. DeleteSetting appname, section [, key]
  Chức năng, xóa khóa section trong appname
  Ví dụ xóa thông tin của MyApp trong khóa Startup  Code:

  DeleteSetting "MyApp", "Startup"


  Thực chất thì các giá trị registry được lưu trong khóa
  HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings. Còn nếu muốn làm
  việc trên các khóa khác thì ta phải dùng một số hàm API để xử lý. Chú ý
  tất cả các hằng, các biến kiểu, các hàm dưới đây bạn phải thêm từ khóa
  là Private ở phía trước nếu muốn dùng trong Form, và Private hoặc là
  Public nếu bạn dùng trong một Module. Và trong một số ví dụ tôi sẻ bỏ
  qua những phần khai báo chúng .

  Giới thiệu vài hằng số thông dụng trong API khi xử lý registry  Code:

  1) Các khóa cơ sở của registry
  • HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
  • HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
  • HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  • HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
  • HKEY_USERS = &H80000003

  2) Các kiểu truy xuất registry  Code:

  • KEY_ALL_ACCESS = &HF003F ‘Mọi kiểu truy xuất
  • KEY_CREATE_LINK = &H20 ‘ Quyền tạo liên kết ký hiệu
  • KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4 ‘Quyền tạo khóa con
  • KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8 ‘Quyền liệt kê khóa con
  • KEY_EXECUTE = &H20019 ‘Quyền đọc
  • KEY_NOTIFY = &H10
  • KEY_QUERY_VALUE = &H1
  • KEY_READ = &H20019 ‘Quyền đọc
  • KEY_SET_VALUE = &H2 ‘Quyền đặt giá trị
  • KEY_WRITE = &H20006 ‘Quyền viết dữ liệu

  3) Các kiểu giá trị trong registry  Code:

  • REG_BINARY = 3 ‘Một chuổi nhị phân
  • REG_DWORD = 4 ‘ Một số nguyên 32 bit
  • REG_DWORD_BIG_ENDIAN = 5 ‘Số nguyên 32 bit
  • REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN = 4 ‘Số nguyên 32 bit
  • REG_EXPAND_SZ = 2 ‘Một chuổi kết thúc bởi Null
  • REG_LINK = 6 ‘Liên kết Unicode
  • REG_MULTI_SZ = 7 ‘ Nhiều chuổi kết hợp bởi kt Null
  • REG_NONE = 0 ‘ Không rỏ kiểu
  • REG_SZ=1 ‘ Một chuổi
  • REG_RESOURCE_LIST = 8 ‘ Danh sách tài nguyên

  II. Biến kiểu  Code:

  1) Kiểu SECURITY_ATTRIBUTES
  Type SECURITY_ATTRIBUTES
  nLength As Long ‘Chiều dài của chuổi bảo mật
  lpSecurityDescriptor As Long ‘ Chuổi bảo mật
  bInheritHandle As Long ‘ hanle
  End Type

  2) Kiểu FILETIME

  Code:  Type FILETIME
  dwLowDateTime As Long
  dwHighDateTime As Long
  End Type


  III. Các hàm cần dùng khi xử lý Registry
  1) Hàm RegOpenKeyEx
  Khai báo  Code:

  Declare Function RegOpenKeyEx Lib “advapi32.dll” Alias “RegOpenKeyExA (ByVal hKey as long,ByVal lpSubKey as string,ByVal ulOptions As long,Byval Samdesired As long,phkResult As long) As long

  Hàm có nhiệm vụ mở một khóa trong registry, nếu thành công, hàm sẻ trả
  về giá trị là 0, đồng thời biến phkResult sẻ mang giá trị hanle của khóa
  được mở. Nếu có lỗi xãy ra, có thể là do khóa registry không tồn tại
  hoặc tồn tại nhưng bị cấm truy cập thì hàm trả về mã lỗi khác 0.
  Các tham số
  • hKey
  Chỉ đến khóa chính, là một trong các khóa chính ở mục I (1)
  • lpSubKey
  Là tên khóa cần mở.
  • ulOption
  Không cần thiết, có thể lập thành 0
  • samdesired
  Khai báo kiểu truy cập, là một hoặc kết hợp nhiều giá trị trong các giá trị ở mục I (2)
  • phkResult
  Là biến nhận hanle của khóa registry nếu khóa được mở thành công.
  2) Hàm RegCreateKey
  Khai báo  Code:

  Private Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long

  Tương tự hàm RegOpenKeyEx nhưng khác ở chổ nếu khóa chưa tồn tại thì hàm sẻ tạo ra nó.
  Các tham số
  • hKey
  Chỉ đến khóa chính, là một trong các khóa chính ở mục I (1)
  • lpSubKey
  Là tên khóa cần tạo
  • phkResult
  Biến nhận hanle của khóa được tạo hoặc được mở
  3) Hàm RegCreateKeyEx
  Khai báo  Code:

  Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal Reserved As Long, ByVal lpClass As String, ByVal dwOptions As Long, ByVal samDesired As Long, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, phkResult As Long, lpdwDisposition As Long) As Long

  Tương tự hàm RegCreateKey nhưng khác chút là có thêm một số thiết lập là
  • Reserved
  Thiết lập là 0
  • lpClass
  Tên lớp hoặc đối tượng của khóa, có thể đặt là chuổi rổng (“”)
  • dwOption
  Là 0 nếu muốn lưu lâu dài trong registry, là 1 nếu chỉ muốn lưu tạm thời, sẻ bị mất khi Window Shutdown.
  • samdesired
  Khai báo kiểu truy cập, là một hoặc kết hợp nhiều giá trị trong các giá trị ở mục I (2)
  • lpSecurityAttributes
  Thiết lập đặc tính bảo mật cho khóa được tạo ra.
  • lpdwDisposition
  Biến nhận kết quả là 1 nếu khóa chưa có và được tạo mới, là 2 nếu khóa đã tồn tại và mở ra.
  4) Hàm RegCloseKey
  Khai báo  Code:

  Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCloseKey" (ByVal hKey As Long) As Long

  Hàm có nhiệm vụ đóng lại khóa sau khi đã được mở bởi hàm trên. Giá trị
  trả về là 0 nếu thành công hoặc là một mã lỗi khác 0 nếu có lỗi xảy ra.
  Tham số hKey là hanle của khóa cần đóng. Tương ứng với tham số phkResult trong hai hàm trên.
  Ví dụ
  a) Mở khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\VBClub Soft. Sau đó đóng khóa lại.  Code:

  Dim retval As Long ‘Nhận giá trị trả về của hàm
  Dim hkey As Long ‘ Nhận Hanle của khóa
  Private Sub Form_Load()
  retval = RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "Software\VBClub Soft", 0, KEY_ALL_ACCESS, hkey)
  If retval <> 0 Then
  MsgBox "Khoa chua co !", vbCritical, "Error"
  Else
  MsgBox "Khoa da co va vua duoc mo !", vbInformation, "Infomation"
  End If
  retval = RegCloseKey(hkey)
  End Sub

  b) Mở khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\VBClub Soft. Nếu khóa chưa có thì tạo mới. Sau đó đóng khóa lại.  Code:

  Dim retval As Long ‘nhan giá trị tra ve
  Dim hkey As Long ‘Nhan hanle cua khoa
  Dim keynew As Long ‘ Xem xem khoa da co hay chua
  Dim SA As SECURITY_ATTRIBUTES ‘Khong co y nghia
  Private Sub Form_Load()
  retval = RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "Software\VBClub Soft", 0, "", 0, KEY_ALL_ACCESS, SA, hkey, keynew)
  If retval <> 0 Then
  MsgBox "Loi khi tao khoa !", vbCritical, "Error"
  Else
  If keynew = 1 Then
  MsgBox "Khoa da duoc tao moi !", vbInformation, "Infomation"
  Else
  MsgBox "Khoa da ton tai", vbInformation, "Infomation"
  End If
  End If
  retval = RegCloseKey(hkey)
  End Sub
  5) Hàm RegDeleteValue
  Khai báo  Code:

  Declare Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String) As Long

  Hàm xóa chuổi giá trị trong registry. Giá trị trả về sẻ là 0 nếu thành
  công và trả về mã lỗi khác 0 nếu thất bại. Với Windows hiện hành, hàm
  đều thực hiện thành công nếu trong khóa còn có các khóa con. Chú ý là
  trước khi xóa một giá trị trong key thì ta phảI mở Key đó ra trước đã.
  Tham số
  • Hkey
  Là hanle của khóa chưa khóa cần xóa
  • lpValueName
  Tên giá trị bị xóa
  Ví dụ
  Xóa chuổi giá trị “num” trong khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\VBClub Soft  Code:

  Dim retval As Long
  Dim hKey As Long
  Private Sub Form_Load()
  retval = RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "Software\VBClub Soft", 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey)
  retval = RegDeleteValue(hKey, "num")
  If retval = 0 Then
  MsgBox "Da xoa gia tri thanh cong", vbInformation, "Xoa"
  Else
  MsgBox "Loi khi xoa khoa", vbCritical, "Error"
  End If
  retval = RegCloseKey(hKey)
  End Sub
  6) Hàm RegDeleteKey
  Khai báo
  Declare Function RegDeleteKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String) As Long
  Hàm xóa key trong registry. Giá trị trả về sẻ là 0 nếu thành công và trả về mã lỗi khác 0 nếu thất bại.
  Tham số
  • Hkey
  Là một trong các khóa chính ở mục I(1)
  • lpSubKey
  Tên khóa bị xóa
  Ví dụ xóa khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\VBClub Soft\me
  Dim retval As Long
  Private Sub Form_Load()
  retval = RegDeleteKey(HKEY_CURRENT_USER, "Software\VBClub Soft\me")
  If retval = 0 Then
  MsgBox "Da xoa gia tri thanh cong", vbInformation, "Xoa"
  Else
  MsgBox "Loi khi xoa khoa", vbCritical, "Error"
  End If
  retval = RegCloseKey(hKey)
  End Sub
  7) Hàm RegEnumKey
  Khai báo  Code:

  Declare Function RegEnumKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpName As String, ByVal cbName As Long) As Long

  Hàm lấy một khóa con của một khóa. Khóa chứa khóa con gọi là khóa cha.
  Nếu thành công, hàm trả về giá trị là 0, nếu có lỗi xảy ra, hàm trả về
  mã lỗi khác 0. Vì cứ mỗi lần gọi nó lại xác định một khóa con nên ta có
  thể liệt kê tất cả khóa con của một khóa cha bằng vòng lặp.
  Các tham số
  • Hkey
  Hanle của khóa cha, phảI được mở trước.
  • dwIndex
  Số thứ tự của khóa con trong số các khóa cha sẻ được lấy ra. Chú ý rẳng
  trong khóa cha có nhiều khóa con thì các khóa con sẻ được sắp xếp theo
  tên từ A đến Z. Và dwIndex hợp lệ phảI có giá trị từ 0 đến số khóa con –
  1.
  • lpName
  Một chuổi để chứa tên của khóa con. Chú ý trước khi dùng nó, bạn phảI khởi tạo cho nó, có thể dùng hàm space()
  • cbname
  Ghi giá trị chính là chiều dài của tên khóa con. Rất quan trọng khi phảI chỉnh lại chiều dài của chuổi lpName.
  Ví dụ: Liệt kê tất cả các khóa con của khóa HKEY_CURRENT_USER\Software
  Thêm một command vào form.  Code:

  Option Explicit
  Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
  Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long
  Private Declare Function RegEnumKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpName As String, ByVal cbName As Long) As Long
  Private Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
  Private Const KEY_ALL_ACCESS = &HF003F
  Dim retval As Long
  Dim hKey As Long
  Dim namekey As String ‘Ten khoa con
  Dim lenname As Long ‘ Ghi chieu dai cua khoa con
  Dim index As Long ‘ So thu thu cua khoa con
  Private Sub Command1_Click()
  Me.Cls ‘ Xoa nhung gi trong form
  namekey = Space(255) ‘ Khoi tao bien namekey
  lenname = 255
  index = 0
  retval = RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "Software", 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey)
  Do While retval = 0
  retval = RegEnumKey(hKey, index, namekey, lenname)
  If retval = 0 Then Me.Print Left(namekey, lenname) ‘In namekey
  index = index + 1
  Loop
  MsgBox "Khoa co tat ca " & index -1 & " khoa con", vbInformation, "Thong tin"
  retval = RegCloseKey(hKey)
  End Sub
  Cool Hàm RegEnumKeyEx
  Khai báo  Code:

  Declare Function RegEnumKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpName As String, lpcbName As Long, ByVal lpReserved As Long, ByVal lpClass As String, lpcbClass As Long, lpftLastWriteTime As FILETIME) As Long
  Tương tự hàm RegEnumKey, nhưng nó có điểm khác là thêm các tham số sau:
  • lpReserved
  Không có ý nghĩa, bạn khai báo ByVal 0
  • lpClass
  Chuổi chứa tên khóa con, tương tự như tham số lpName. Phải khởi tạo trước khi sử dụng.
  • lpcbClass
  Kích thước của lpClass
  • lpftLastWriteTime
  Chứa thời gian ghi, chỉnh sửa khóa cuối cùng.
  9) Hàm RegEnumValue
  Khai báo  Code:

  Declare Function RegEnumValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpValueName As String, lpcbValueName As Long, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Byte, lpcbData As Long) As Long
  Hàm đọc một thông tin trong registry . Trong một khóa có nhiều giá trị
  thì các chúng đó được sắp xếp có thứ tự và hàm sẻ lấy giá trị có số thứ
  tự là dwIndex+1. Do vậy ta có thể liệt kê tất cả các giá trị của một
  khóa bằng vòng lặp và hiển nhiên tham số dwIndex có các giá trị phù hợp
  là từ 0 đến số giá trị -1.
  Các tham số
  • hKey
  Là hanle của khóa cần lấy giá trị
  • dwIndex
  là số thứ tự của giá trị cần lấy. Có giá trị phù hợp là 0 đến số giá trị -1.
  • lpValueName
  Nhận tên của giá trị mà hàm trả về.
  • lpcbValueName
  Chiều dài thực sự của giá trị. (Để chỉnh lại độ dài chuổi lpValueName)
  • lpReserved
  Thiết lập thành ByVal 0
  • lpType
  Biến nhận kiểu giá trị trả về, là một trong số các hằng số ở mục I(3)
  • lpData
  Biến nhận dữ liệu, nếu không cần thì thiết lập ByVal 0
  • lpcbData
  Biến nhận kích thước dữ liệu, nếu không cần thì thiết lập ByVal 0
  Ví dụ liệt kê tất cả các giá trị có trong khóa
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr
  entVersion\Uninstall\{91FF042A-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}và lấy thông
  tin của nó  Code:

  Option Explicit
  Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
  Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long
  Private Declare Function RegEnumValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpValueName As String, lpcbValueName As Long, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Byte, lpcbData As Long) As Long
  Private Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  Private Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
  Private Const KEY_ALL_ACCESS = &HF003F
  Private Const REG_SZ = 1
  Private Const REG_BINARY = 3 ' Free form binary
  Private Const REG_DWORD = 4 ' 32-bit number
  Private Const REG_EXPAND_SZ = 2 ' Unicode nul terminated string
  Private Const REG_MULTI_SZ = 7 ' Multiple Unicode strings
  Dim retval As Long
  Dim hKey As Long
  Dim NameKey As String
  Dim lpType As Long
  Dim LenName As Long
  Dim Data(0 To 255) As Byte
  Dim DataLen As Long
  Dim DataString As String
  Dim index As Long
  Dim i As Long
  Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  Me.Cls
  retval = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{91FF042A-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}", 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey)
  index = 0
  Do While retval = 0
  NameKey = Space(255)
  DataString = Space(255)
  LenName = 255
  DataLen = 255
  retval = RegEnumValue(hKey, index, NameKey, LenName, ByVal 0, lpType, Data(0), DataLen)
  If retval = 0 Then
  NameKey = Left(NameKey, LenName) ‘Rút bỏ khoản trống thừa
  DataString = ""
  ‘ Xử lý thông tin theo kiểu của nó và đưa vào biến DataString
  Select Case lpType
  Case REG_SZ
  For i = 0 To DataLen - 1
  DataString = DataString & Chr(Data(i)) ‘ Nối các chử cái thành chuổi
  Next
  Case REG_BINARY
  For i = 0 To DataLen - 1
  Dim temp As String
  temp = Hex(Data(i))
  If Len(temp) < 2 Then temp = String(2 - Len(temp), "0") & temp
  DataString = DataString & temp & " "
  ‘ Nối các cặp số nhị phân lại với nhau
  Next
  Case REG_DWORD
  For i = DataLen - 1 To 0 Step -1
  DataString = DataString & Hex(Data(i)) ‘Nối các sô hexa với nhau
  Next
  Case REG_MULTI_SZ
  For i = 0 To DataLen - 1
  DataString = DataString & Chr(Data(i))
  ‘Nối các ký tự bao gồm ký tự vbNullChar (để cách dòng) thành một chuổi, bạn có thể sử dụng một mảng gồm nhiều string thay vì là một
  Next
  Case REG_EXPAND_SZ
  For i = 0 To DataLen - 2
  DataString = DataString & Chr(Data(i))
  ‘Nối các ký tự lại với nhau, bỏ ký tự NULL cuối cùng
  Next
  Case Else
  DataString = " Khong xac dinh duoc !"
  ‘ Trên đây là 5 kiểu có trên WinXP
  End Select
  End If
  Me.Print Left(NameKey, LenName) & " = " & DataString
  index = index + 1
  Loop
  MsgBox "Co tat ca " & index - 1 & " gia tri"
  retval = RegCloseKey(hKey)
  End Sub
  Ghi chú: Tôi lấy khóa trên vì thấy nó có khá nhiều kiểu dữ liệu, bạn
  hãy làm thử với nhiều khóa khác sẻ thu được kết quả tương tự.
  10) Hàm RegQueryValue
  Khai báo
  Declare Function RegQueryValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueA"
  (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal lpValue As String,
  lpcbValue As Long) As Long
  Hàm đọc dữ liệu của một giá trị trong registry. Hàm trả về 0 nếu thành
  công hoặc là một mã lỗi khác 0 nếu thất bại. Thực tế rất khó vận dụng
  hàm này vì không biết được kiểu dữ liệu của nó để xử lý. Bạn không nên
  quan tâm đến hàm này.
  11) Hàm RegQueryValueEx
  Khai báo  Code:

  Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long ' Note that if you declare the lpData parameter as String, you must pass it By Value.
  Hàm đọc dữ liệu của một giá trị trong registry. Trả về 0 nếu thành công
  và một mã lỗi khác 0 nếu thất bại. Thực tế hàm này không khác mấy so
  với hàm RegEnumValue, trên lý thuyết hàm có khả năng đọc dữ liệu tốt hơn
  hàm RegEnumValue vì biến số nhận dữ liệu lpData có thể là nhiều kiểu
  khác nhau như Byte, Long, String… nên có thể nhận trực tiếp một số kiểu
  giá trị mà không cần phải xử lý. Tuy nhiên trên Windows XP ta chỉ gặp
  phải năm kiểu dữ liệu như trên ví dụ, và việc xử lý cũng không mấy phức
  tạp lắm.
  Các tham số
  Hoàn toàn tương tự như hàm RegEnumValue, chỉ khác ở chổ tham số lpData
  bạn có thể khai báo bằng các kiểu là Integer, Byte, Long, String và một
  kiểu bất kỳ do bạn tự định nghĩa. Lưu ý nếu là khai báo kiểu String thì
  bạn phải đặt từ khóa ByVal ở đầu (bắt buộc).
  12) Hàm RegQueryValueEx
  Khai báo  Code:

  Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long ' Note that if you declare the lpData parameter as String, you must pass it By Value.

  Hàm ghi dữ liệu vào registry, có thể ghi với nhiều kiểu dữ liệu khác
  nhau. Giá trị trả về là 0 nếu thành công hoặc một mã lỗi khác 0 nếu thất
  bại.
  Các tham số
  • hKey
  Hanle của khóa cần ghi dữ liệu.
  • lpValueName
  Tên giá trị cần lưu, nếu đã có thì hàm sẻ ghi đè thông tin vào nó, nếu
  chưa có thì hàm sẻ tạo mới. Đặc biệt nếu bạn muốn lưu thông tin vào giá
  trị Default thì bạn truyền vào một chuổi rổng (“”).
  • Reserved
  Thiết lập là 0.
  • dwType
  Chỉ rỏ kiểu của dữ liệu cần ghi, có thể là một trong các giá trị ở mục
  I(3). Lưu ý hàm sẻ tự động xử lý dữ liệu lpData để ghi vào registry phù
  hợp với kiểu dữ liệu nên trong đa số trường hợp bạn không phải bận tâm
  xử lý dữ liệu như lúc đọc registry.
  • lpData
  Một biến, có thể là một hoặc một mảng các Byte, Integer, Long, String,
  hoặc một kiểu biến tự định nghĩa để đưa thông tin cần lưu. Chú ý nếu đã
  định nghĩa là String thì bắt buộc phải thêm ByVal ở trước.
  • cbData
  Kích thước (tính bằng byte) của dữ liệu đưa vào. Có thể xác định bằng hàm Len().
  Ví dụ  Code:

  DataString = "My Setting" vbNullChar
  retval = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Quang Hoa", _ 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey)
  retval = RegSetValueEx(hKey, "Setting", 0, REG_SZ, ByVal DataString, _ Len(DataString))
  retval = RegCloseKey(hKey)