Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Sổ tay lập trình web asp.net bằng C# - Full

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Sun Oct 09, 2011 9:45 pm

  Hiện nay nhu cầu nghiên cứu và xây dựng web để tự lập trình web với asp.net là vô cùng cần thiết. Vậy nên mình đã sưu tầm được một tài liệu rất hay giới thiệu cho các bạn.

  Nội dung cuốn sách
  Code:
  ......6
  2. Cài đặt Web Server  ........................................................................................7
  3. Cấu hình Internet Information Services ...........................................................9
  III. Tạo ứng dụng Web đầu tiên ..................................................................................12
  1. Khởi động MS Visual Studio .Net  .................................................................12
  2. Tạo mới ứng dụng Web.................................................................................13
  3. Bổ sung các điều khiển..................................................................................14
  4. Thi hành ứng dụng  .......................................................................................15
  5. Phân loại tập tin trong ASP.Net .....................................................................15
  IV.  Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net  ........................................16
  1. Solution Explorer  .........................................................................................16
  2. Property Window ..........................................................................................17
  3. Toolbox  .........................................................................................................17
  4. Document Outline Window ............................................................................18
  Chương 02:  WEB SERVER CONTROL .....................................................................19
  I. Điều khiển cơ bản chuẩn – Standard......................................................................19
  1. Label ..............................................................................................................20
  2. TextBox .........................................................................................................20
  3. Image.............................................................................................................20
  4. Button, ImageButton, LinkButton ...................................................................21
  5. HyperLink.......................................................................................................22
  6. ListBox Và DropDownList ..............................................................................22
  7. CheckBox & RadioButton ..............................................................................25
  8. CheckBoxList & RadioButtonList ...................................................................25
  II. Điều khiển kiểm tra dữ liệu
  III. Một số điều khiển khác
  IV. Đối tượng ViewState
  V. Asp.Net Page
  Chương 03: CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU
  I. Điều khiển DataGrid...................................................................................... 62
  I.1. Các thao tác định dạng lưới ...........................................................................62
  I.2. Xử lý sắp xếp................................................................................................67
  I.3. Xử lý phân trang ...........................................................................................69
  I.4. Tùy biến các cột ...........................................................................................70
  I.5. Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới.................................................................74
  II. Điều khiển DataList ...................................................................................... 79
  II.1. Sử dụng DataList để hiển thị dữ liệu...............................................................79
  II.2. Cập nhật dữ liệu với DataList .........................................................................83
  III. Điều khiển Repeater ..................................................................................... 87
  IV. Các ví dụ mở rộng ......................................................................................... 90
  IV.1. Xử lý đảo hướng sắp xếp trong DataGrid ........................................................90
  IV.2. Tạo biểu tượng sắp xếp trong cột cho DataGrid...............................................91
  IV.3. Định dạng hình thức hiển thị cho dòng dữ liệu thỏa điều kiện trên DataGrid ......92
  IV.4. Tạo hiệu ứng chọn khi rê chuột qua các dòng dữ liệu ......................................93
  Bài 4.................................................................................................................... 94
  XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU.......................................................................... 94
  I. Thiết kế tổng quan........................................................................................ 96
  I.1. Cấu trúc chi tiết lớp XL_BANG ........................................................................98
  I.2. Xây dựng lớp xử lý nghiệp vụ.......................................................................102
  I.3. Sử dụng lớp xử lý nghiệp vụ ........................................................................104
  Bài 5.................................................................................................................. 108
  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
  Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 3/174
  XÂY DỰNG ĐỐI TƯỢNG THỂ HIỆN.................................................................... 108
  I. Tạo mới đối tượng thể hiện......................................................................... 109
  II. Sử dụng đối tượng thể hiện ........................................................................ 111
  III. Tạo phương thức cho đối tượng thể hiện.................................................... 112
  IV. Tạo sự kiện cho đối tượng thể hiện ............................................................ 113
  IV.1. Thiết kế .....................................................................................................114
  IV.2. Xử lý..........................................................................................................114
  Bài 6.................................................................................................................. 117
  XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG ................................................................. 117
  I. Đối tượng Request, Response..................................................................... 118
  I.1. Đối tượng Response....................................................................................118
  I.2. Đối tượng Request ......................................................................................120
  II. Đối tượng Session, Application................................................................... 122
  II.1. Đối tượng Application..................................................................................123
  II.2. Đối tượng Session.......................................................................................124
  III. Đối tượng Server......................................................................................... 125
  IV. Đối tượng Cookies ...................................................................................... 125
  IV.1. Giới thiệu ...................................................................................................125
  IV.2. Làm việc với Cookies ...................................................................................126
  V. Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng......................................................... 127
  V.1. Global.asax.................................................................................................127
  V.2. Web.config.................................................................................................128
  VI. Tổ chức & xây dựng ứng dụng.................................................................... 133
  VI.1. Tổ chức lưu trữ ứng dụng............................................................................133
  VI.2. Xây dựng ứng dụng ....................................................................................134
  Bài 7.................................................................................................................. 136
  WEB SERVICE ................................................................................................... 136
  I. Tìm hiểu về Web Services ........................................................................... 137
  II. Xây dựng Web Services .............................................................................. 140
  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
  Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 4/174
  II.1. Tạo Web Services trong VS .Net...................................................................140
  II.2. Kiểm tra Web Service ..................................................................................141
  III. Sử dụng Web Service.................................................................................. 143
  III.1. Sử dụng Web Service do người dùng xây dựng .............................................144
  III.2. Sử dụng Web Services được cung cấp miễn phí trên mạng.............................144
  IV. Xây dựng Web Services truy xuất dữ liệu................................................... 148
  IV.1. Web Service: WS_KHACH_HANG..................................................................148
  IV.2. Sử dụng WS_KHACH_HANG.........................................................................150
  Bài 8.................................................................................................................. 152
  PHỤ LỤC ........................................................................................................... 152
  I. Cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng ............................................................ 153
  I.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu..................................................................................153
  I.2. Dữ liệu thử.................................................................................................156
  II. Giới thiệu về các tag HTML ......................................................................... 157
  II.1. Cơ bản về tag HTML....................................................................................157
  II.2. Các tag nhập liệu........................................................................................163
  III. Cascading Style Sheets - CSS...................................................................... 166
  III.1. Giới thiệu CSS.............................................................................................166
  III.2. Cú pháp CSS ..............................................................................................167
  III.3. Sử dụng CSS trong trang HTML....................................................................169
  Link downd:

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Pass: tav4
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]