Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

code chuyển từ ds cạnh sang ma trận kề 2

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Tue Oct 11, 2011 8:53 pm


  code chuyển từ ds cạnh sang ma trận kề 2
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<fstream.h>

  #define FI "ChuyenDoiDoThi4.inp"
  #define FO "ChuyenDoiDoThi4.out"
  ifstream finp (FI);
  ofstream fout (FO);

  #define MAX 100
  int i,j;


  typedef struct EdgeTag
  {
     int u, v;
  } Edge;
  typedef struct GraphTag4
  {
     int m;
     Edge e[MAX];
     int a[MAX][MAX];
  } Graph4;

  void InputGraph(Graph4 &g)
  {
     for (i=0;i<6;i++)
                for (j=0;j<6;j++)
           g.a[i][j]=0;
     finp >> g.m;
     for (i=0; i<g.m; i++)
     {
        finp >> g.e[i].u >> g.e[i].v;
        g.a[g.e[i].u][g.e[i].v]=1;
        g.a[g.e[i].v][g.e[i].u]=1;
        
     }
        
  }

  void OutputGraph(Graph4 g)
  {
     for (i=0;i<6;i++)
     { 
        for (j=0;j<6;j++)
           fout<<g.a[i][j]<<" ";
        fout<<endl;
     }
  }

  void main()
  {
     Graph4 g;
     InputGraph(g);
      OutputGraph(g);

     finp.close();
     fout.close();
  }

  đoạn code trên có gì chưa tối ưu xin góp ý
  Code:


  int max;
  void InputGraph(Graph4 &g)
  {

     for (i=0;i<MAX;i++)
                for (j=0;j<MAX;j++)
           g.a[i][j]=0;
     finp >> g.m;
     for (i=0; i<g.m; i++)
     {
        finp >> g.e[i].u >> g.e[i].v;
        // ma tran ke la ma tran doi xung
        g.a[g.e[i].u][g.e[i].v]=1;
        g.a[g.e[i].v][g.e[i].u]=1;
        max=g.e[i].v;   
     }
        
  }

  void OutputGraph(Graph4 g)
  {
     for (i=0;i<max+1;i++)
     { 
        for (j=0;j<max+1;j++)
           fout<<g.a[i][j]<<" ";
        fout<<endl;
     }
  }
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]