Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đọc file trong pascal, file dạng string

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Wed Oct 12, 2011 11:06 am

  Bạn có thể đọc cả xâu trong file .txt, sau đó từ xâu này lấy ra các cụm ký tự cho vào mảng một chiều.
  Code:

  uses crt; var f:text; path, s:string; i,j:word; a:array[1..100] of string; label Nhap; begin i:=0; Nhap: Clrscr; Write(' Nhap path file: '); readln(path); {$I-} Assign(f,path); Reset(f); {$I+} If IOResult <> 0 then goto Nhap; While not eof(f) do begin If eoln(f) then readln(f); read(f,s); While pos(' ',s)<>0 do begin i:=i+1; a[i]:=Copy(S,1,pos(' ',s)-1); Delete(S,1,pos(' ',s)); end; i:=i+1; a[i]:=s; end; For j:=1 to i do Write('"',a[j],'", '); readln end.
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]