Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Tìm kiếm file/folder trong Pascal bằng cách sử dụng thủ tục FindFirst và FindNext trong thư viện Dos.

Share
  Xếp
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 26

  Đến từ : HCM

  Ngày Tham gia : 13/06/2011

  Tổng số bài gửi : 380

  #1

   on Thu Oct 13, 2011 12:20 am

  Tìm kiếm file/folder trong Pascal bằng cách sử dụng thủ tục FindFirst và FindNext trong thư viện Dos.

  Thủ tục FindFirst
  procedure FindFirst(Path: PChar; Attr: Word; var F: TSearchRec);


  Trong đó:
  + Path có kiểu PChar (kiểu con trỏ đến một chuỗi) nhưng ở đây bạn có thể truyền vào một chuỗi kiểu string, ví dụ: bạn cần tìm tất cả các file đuôi .exe trong thư mục C:\Windows thì bạn cần truyền vào chuỗi sau: ‘C:\Windows\*.exe’
  + Attr là thuộc tính của file/folder được định sẵn bằng các hằng trong thư viện DOS:
  HằngGiá trị
  ReadOnly
  Hidden
  SysFile
  VolumeID
  Directory
  Archive
  AnyFile
  $01
  $02
  $04
  $08
  $10
  $20
  $3F
  + F là tham biến kiểu TSearchRec chứa kết quả tìm được, TSearchRec là kiểu record được định nghĩa như sau:
  type
  TSearchRec = record
  Fill: array[1..21] of Byte;
  Attr: Byte;
  Time: Longint;
  Size: Longint;
  Name: array[0..12] of Char;
  end;  Thủ tục FindNext:
  procedure FindNext(var F: TSearchRec);


  Trong đó biến F chứa thông tin phục vụ cho việc tiếp tục tìm kiếm theo thủ tục FindFirst đã gọi trước đó.
  Nếu tìm kiếm thất bại thì biến DosError sẽ được mang giá trị khác 0 như sau:
  Nghĩa
  2
  Không tìm thấy file
  3
  Không tìm thấy đường dẫn
  5
  Truy cập bị cấm
  18
  Đã tìm hết
  Chương trình minh họa: liệt kê tất cả các file .PAS trong thư mục hiện hành.
  USES Dos;

  VAR
  DirInfo: SearchRec;
  BEGIN
  FindFirst('*.PAS', AnyFile, DirInfo); { Same as DIR *.PAS }
  WHILE DosError = 0 DO
  BEGIN
  Writeln(DirInfo.Name);
  FindNext(DirInfo);
  END;
  readln;
  END.
  Chương trình liệt kê tất cả các file trong máy tính bằng cách sử dụng 2 thủ tục trên cùng với một Stack. Lưu ý: chỉ chạy tốt với Free Pascal, trên Turbo Pascal chương trình bị lỗi khi gặp đường dẫn thư mục quá dài.
  Code:

  USES Dos, crt;

  TYPE pNode = ^Node;
      Node = RECORD
      s: STRING;
      pNext: pNode;
      END;

  VAR pHead: pNode; {Con tro den dau stack}
      found: SearchRec;
      drive: CHAR;
      findPath: STRING;
      count: LONGINT;
      fo: TEXT;
  PROCEDURE InitStack;
  BEGIN
      pHead:=NIL;
  END;

  FUNCTION isStackEmpty: BOOLEAN;
  BEGIN
      isStackEmpty:= (pHead = NIL);
  END;                                                                                                             

  PROCEDURE Pop(VAR s:STRING);
  VAR tmp: pNode;
  BEGIN
      s:=pHead^.s;
      tmp:=pHead;
      pHead:=pHead^.pNext;
      dispose(tmp);
  END;

  PROCEDURE Push(s:STRING);
  VAR tmp:pNode;
  BEGIN
      new(tmp);
      tmp^.s:=s;
      tmp^.pNext:=pHead;
      pHead:=tmp;
  END;

  BEGIN
   assign(fo,'AllFiles.txt'); rewrite(fo);

   InitStack;
   count:=0;

   {Them tat ca cac o dia tu A den Z vao stack}
   FOR drive:='z' DOWNTO 'a' DO Push(drive + ':');

   writeln('Ready to listing, while listing you can press any key to stop');
   writeln('Press Enter...');
   readln;

   WHILE NOT isStackEmpty DO
   BEGIN
        pop(findPath);

        FindFirst(findPath + '\*.*', AnyFile, found);
        IF DosError <> 0 THEN continue;
        inc(count);
        writeln(count);
        IF KeyPressed THEN break;

        writeln(fo, findPath);
        WHILE DosError = 0 DO
        BEGIN
            IF found.Attr AND Directory <> 0 THEN
            BEGIN
              IF (found.Name<>'.') AND (found.Name<>'..') THEN
                  Push(findPath + '\' + found.Name)
            END
            ELSE
            BEGIN
                inc(count);
                Writeln(fo, findpath + '\' + found.Name);
            END;
            FindNext(found);
        END;
    END;
    writeln(fo, 'There are ',count, ' files and folders in this computer!');
    close(fo);
    writeln('Done!');
    writeln('There are ',count, ' files and folders in this computer!');
    readln;
  END.