[Video]BackTrack 4 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản
Video thứ nhất về cách cài đặt BackTrack 4 lên đĩa cứng
Video thứ hai về cách fix lỗi Splash và Initrd
Video thứ ba cấu hình IP Lan
Video thứ 4 cài đặt SSH
Video thứ 5 cài đặt wireless
Video thứ 6, cài đặt BackTrack 4 lên USB
Video thứ 7, hướng dẫn sử dụng Cross Compiling