Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Sắp xếp dãy số chẵn trái tăng dần (giảm dần), lẻ phải giảm dần (tăng dần)

Share
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 24

  Đến từ : Ha Noi

  Ngày Tham gia : 15/10/2011

  Tổng số bài gửi : 138

  #1

   on Tue Oct 25, 2011 7:49 pm

  Sắp xếp dãy số chẵn trái tăng dần (giảm dần), lẻ phải giảm dần (tăng dần)

  Code:
   program sapxep;
  uses crt;
  type
  ha=array[1..100]of integer;
  var
  n,i,j,t,dem:integer;
  a:ha;
  begin
   write('Nhap so luong phan tu cua day so,N='); readln(n);
   for i:=1 to n do
    begin
    write('phan tu thu ',i,' la:' ); readln(a[i]);
    end;
  dem:=0;
  for i:=1 to n do
  if a[i]mod 2=0 then dem:=dem+1;
  for j:=n downto 2 do
   for i:=1 to j-1 do
    if (a[i]mod 2=1)and(a[i+1]mod 2=0) then
    begin
    t:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=t;
    end;
  for j:=dem downto 2 do
   for i:=1 to j-1 do
    if a[i] > a[i+1] then
    begin
    t:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=t;
    end;
  for j:=n downto dem+2 do
   for i:=dem+1 to j-1 do
    if a[i]<a[i+1] then
    begin
    t:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=t;
    end;
    writeln('day so duoc sap xep la: ');
    for i:=1 to n do write(a[i],' ');
    readln
    end.

  [You must be registered and logged in to see this link.]