Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Xây dựng đối tượng Đường tròn c#

Share
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 27

  Đến từ : hcm

  Ngày Tham gia : 30/07/2011

  Tổng số bài gửi : 250

  #1

   on Sat Oct 29, 2011 9:41 am

  CÓ SAI GÌ MONG MẤY BÁC CHO Ý KIẾN NHE

  Diem.cs
  CODE:
  Code:

  using System;

  public class Diem
  {
      public Diem(float x, float y)
      {
          this.x = x;
          this.y = y;
      }
      public float KhoangCachToiO()
      {
          return (float)Math.Sqrt(x * x + y * y);
      }
      public float X
      {
          get
          {
              return x;
          }
      }
      public float Y
      {
          get
          {
              return y;
          }
      }
      float x;
      float y;
  }

  HinhChuNhat.cs
  Code:

  using System;

  public class HinhChuNhat
  {
      public HinhChuNhat(Diem A, float ngang, float cao)
      {
          this.A = A;
          this.ngang = ngang;
          this.cao = cao;
      }
      public Diem TamI()
      {
          float a = A.X + ngang / 2;
          float b = A.Y + cao / 2;
          return new Diem(a, b);
      }
      public float KhoangCachTamToiO()
      {
          return TamI().KhoangCachToiO();
      }
      Diem A;
      public float ngang;
      public float cao;
  }

  HinhTron.cs
  Code:
  using System;

  class HinhTron
  {
      public HinhTron(HinhChuNhat H)
      {
          this.H = H;
          tam = H.TamI();
          banKinh = H.ngang / 2;
      }
      public float ChuVi()
      {
          return (float)Math.PI * 2 * banKinh;
      }
      public float DienTich()
      {
          return (float)Math.PI * banKinh * banKinh;
      }
      public float DienTichGioiHanBoiHinhVuongvaHinhTron()
      {
          return 4 * banKinh * banKinh - DienTich();
      }
      string PTCT()
      {
          string pt;
          pt = "(x - " + tam.X + ")^2 + (y - " + tam.Y + ")^2 = " + banKinh * banKinh;
          return pt;
      }
      public void PhuongTrinhChinhTac()
      {
          Console.WriteLine("PTCT: " + PTCT());
      }
      string PTTQ()
      {
          string pt;
          pt = "(x^2 + y^2 - " + 2 * tam.X + "x + " + 2 * tam.Y + "y + " + (tam.X * tam.X + tam.Y * tam.Y - banKinh * banKinh) + " = 0";
          return pt;
      }
      public void PhuongTrinhTongQuat()
      {
          Console.WriteLine("PTTQ: " + PTTQ());
      }
      public void HinhTronNgoaiTiepHinhVuong()
      {
          Console.WriteLine("PTTQNTHV: " + PTTQ());
      }
      Diem DiemThuocDongTron(float x_M)
      {
          float y_M = tam.Y - (float)Math.Abs(Math.Sqrt(banKinh * banKinh - (x_M - tam.X) * (x_M - tam.X)));
          return new Diem(x_M, y_M);
      }
      public float DienTichTamGiac(float x_M)
      {
          Diem A = new Diem(tam.X - banKinh, tam.Y);
          Diem B = new Diem(tam.X + banKinh, tam.Y);
          Diem M=DiemThuocDongTron(x_M);
          return (float)0.5 * (float)Math.Sqrt((A.X - M.X) * (A.X - M.X) + (A.Y - M.Y) * (A.Y - M.Y)) * (float)Math.Sqrt((B.X - M.X) * (B.X - M.X) + (B.Y - M.Y) * (B.Y - M.Y));
      }
      Diem tam;
      float banKinh;
      HinhChuNhat H;
  }

  Tester.cs
  Code:

  using System;

  class Tester
  {
      public static void Main()
      {
          float x,y,canh;
          Console.Write("Nhap vao hoanh do goc tren cung ben trai: ");
          x = float.Parse(Console.ReadLine());
          Console.Write("Nhap vao tung do goc tren cung ben trai: ");
          y = float.Parse(Console.ReadLine());
          Console.Write("Nhap vao canh hinh vuong: ");
          canh = float.Parse(Console.ReadLine());
          HinhChuNhat H = new HinhChuNhat(new Diem(x, y), canh, canh);
          HinhTron C = new HinhTron(H);
          Console.WriteLine("Chu vi: " + C.ChuVi());
          Console.WriteLine("Dien tich: " + C.DienTich());
          Console.WriteLine("Gioi han: " + C.DienTichGioiHanBoiHinhVuongvaHinhTron());
          C.PhuongTrinhChinhTac();
          C.PhuongTrinhTongQuat();
          C.HinhTronNgoaiTiepHinhVuong();

          float x_M;
          do
          {
              Console.Write("Nhap vao x_M({0} < x_M < {1}): ", x, x + canh);
              x_M = float.Parse(Console.ReadLine());
              if (x_M <= x || x_M >= x + canh)
                  Console.WriteLine("Ban da nhap sai --> Nhap lai mau!");
          }
          while (x_M <= x || x_M >= x + canh);
          Console.WriteLine("S tam giac: " + C.DienTichTamGiac(x_M));
          Console.ReadLine();
      }
  }