Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Bài toán Hình Học Tong C#

Share
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 27

  Đến từ : hcm

  Ngày Tham gia : 30/07/2011

  Tổng số bài gửi : 250

  #1

   on Sat Oct 29, 2011 9:48 am

  Bài toán Hình Học
  mình chưa test được tọa độ 4 đỉnh hình vuông ai biết giúp mình nha.
  Code:

  using System;
  class Diem
  {
      public Diem(float x, float y)
      {
          this.x = x;
          this.y = y;
      }

      public float X
      {
          get { return x; }
          set { x = value; }
      }

      public float Y
      {
          get { return y; }
          set { y = value; }
      }

      float x;
      float y;
  }


  CODE:
  Code:

  using System;
  abstract class HinhHoc
  {
      public abstract  float DienTich();
      public abstract  float ChuVi();

  }


  CODE:
  using System;
  class HinhChuNhat : HinhHoc
  {
      public HinhChuNhat(Diem gocTrenBenTrai,float chieuNgang,float chieuCao)
      {
          this.gocTrenBenTrai = gocTrenBenTrai;
          this.chieuNgang = chieuNgang;
          this.chieuCao = chieuCao;
      }

      public Diem GocTrenBenTrai
      {
          get { return gocTrenBenTrai; }
          set { gocTrenBenTrai = value; }
      }

      public float ChieuNgang
      {
          get { return chieuNgang; }
          set { chieuNgang = value; }
      }

      public float ChieuCao
      {
          get { return chieuCao; }
          set { chieuCao = value; }
      }

      public override float ChuVi()
      {
          return (chieuCao + chieuNgang) * 2;
      }

      public override float DienTich()
      {
          return chieuNgang * chieuCao;
      }

      public Diem GetTamGiac()
      {
          float a = gocTrenBenTrai.X + chieuNgang / 2;
          float b = gocTrenBenTrai.Y + chieuCao / 2;
          return new Diem(a, b);
      }

      public Diem[] GetDinh()
      {
          Diem[] Dinh = new Diem[4];
          Dinh[0]= new Diem(gocTrenBenTrai.X, gocTrenBenTrai.Y);
          Dinh[1]= new Diem(gocTrenBenTrai.X, gocTrenBenTrai.X + chieuNgang);
          Dinh[2]= new Diem(gocTrenBenTrai.X, gocTrenBenTrai.Y + chieuCao);
          Dinh[3]= new Diem(gocTrenBenTrai.X+chieuNgang,gocTrenBenTrai.Y+chieuCao);
          return Dinh;
      }
     

      Diem gocTrenBenTrai;
      float chieuNgang;
      float chieuCao;
  }


  CODE:
  Code:

  using System;
  class HinhTron : HinhHoc
  {
      public HinhTron(Diem tam, float banKinh)
      {
          this.tam = tam;
          this.banKinh = banKinh;
      }

      public Diem SetTam
      {
          set {tam=value;}
      }

      public float BanKinh
      {
          set { banKinh = value; }
      }

      public override float ChuVi()
      {
          return (float)(2*Math.PI * banKinh);
      }

      public override float DienTich()
      {
          return (float)(Math.PI * banKinh * banKinh);
      }

      public float DienTichHinhVuongNgoaiTiep()
      {
          HinhChuNhat hcn = new HinhChuNhat(new Diem(tam.X - banKinh, tam.Y - banKinh), banKinh, banKinh);
          return hcn.DienTich();
      }

      public float ChuViHinhVuongNoiTiepHinhTron()
      {
          HinhChuNhat hcn = new HinhChuNhat(new Diem(tam.X - banKinh / 2, tam.Y - banKinh / 2),(float)( banKinh * Math.Sqrt(2) ),(float) (banKinh * Math.Sqrt(2)));
          return hcn.ChuVi();
      }

      public float DienTichHinhVuongNoiTiepTrongDuongTronNoiTiepCuaCauLienTren()
      {
          HinhChuNhat hcn = new HinhChuNhat(new Diem(tam.X - banKinh / 4, tam.Y - banKinh / 4), (float)(banKinh * Math.Sqrt(2)/2), (float)(banKinh * Math.Sqrt(2)/2));
          return hcn.DienTich();
      }

      public Diem ToaDoTam()
      {
          return tam;
      }

      public Diem DinhTrenBenTraiHinhVuong()
      {
          return new Diem(tam.X - banKinh / 4, tam.Y - banKinh / 4);
      }

      public float CanhHinhVuong()
      {
          return (float)(banKinh * Math.Sqrt(2) / 2);
      }
      Diem tam;
      float banKinh;
  }

  Code:
  using System;
  class HinhBinhHanh : HinhChuNhat
  {
      public HinhBinhHanh(Diem gocTrenBenTrai, float chieuNgang, float chieuCao,float soDoGocTrong)
          :base(gocTrenBenTrai,chieuNgang,chieuCao)
      {
          this.soDoGocTrong = soDoGocTrong;
      }

      public override float ChuVi()
      {
        return  base.ChuVi();
      }

      public override float DienTich()
      {
          return (float)(Math.Abs(base.DienTich() * Math.Sin(soDoGocTrong)));
      }

      float soDoGocTrong;
  }


  Code:

  using System;
  class CungTron : HinhTron
  {
      public CungTron(Diem tam, float banKinh, float gocDoGocCung)
          :base(tam,banKinh)
      {
          this.gocDoGocCung = gocDoGocCung;
      }

      public override float ChuVi()
      {
          return base.ChuVi() * gocDoGocCung / 360 + (float)(base.ChuVi() / Math.PI);
      }
      public override float DienTich()
      {
          return base.DienTich() * gocDoGocCung / 360;
      }

      float gocDoGocCung;
  }


  Code:

  using System;
  class Tester
  {
      public static void Main()
      {
          // hinh chu nhat
          HinhChuNhat hcn = new HinhChuNhat(new Diem(3, 4), 4, 2);
          Console.WriteLine("Chu vi hinh chu nhat: "+hcn.ChuVi());
          Console.WriteLine("Dien tich hinh chu nhat: "+hcn.DienTich());
          Console.WriteLine("Tam hinh chu nhat: ({0},{1}) ", hcn.GetTamGiac().X, hcn.GetTamGiac().Y);
          Console.WriteLine("Toa do 4 dinh hinh chu nhat");
          //for (int i = 0; i < 4; i++)
          //    Console.WriteLine("Dinh {0} : ({1},{2})", i, hcn.GetDinh().);

              //hinh tron
              Console.WriteLine("");
          HinhTron ht = new HinhTron(new Diem(3, 4), 4);
          Console.WriteLine("Dien tich hinh tron: "+ht.DienTich());
          Console.WriteLine("Chu vi hinh tron: "+ht.ChuVi());
          Console.WriteLine("Dien tich hinh vuong ngoai tiep hinh tron: "+ht.DienTichHinhVuongNgoaiTiep());
          Console.WriteLine("Chu vi hinh vuong noi tiep hinh tron: " + ht.ChuViHinhVuongNoiTiepHinhTron());
          Console.WriteLine("Dien tich hinh vuong noi tiep hinh tron noi tiep cau lien tren: " + ht.DienTichHinhVuongNoiTiepTrongDuongTronNoiTiepCuaCauLienTren());
          Console.WriteLine("Toa do tam hinh vuong cua cau lien tren: ({0},{1})",ht.ToaDoTam().X,ht.ToaDoTam().Y);
          Console.WriteLine("Dinh tren ben trai hinh vuong cua cau lien tren: ({0},{1})",ht.DinhTrenBenTraiHinhVuong().X,ht.DinhTrenBenTraiHinhVuong().Y);
          Console.WriteLine("Do dai canh hinh vuong cua cau lien tren: "+ht.CanhHinhVuong());

          //hinh binh hanh
          Console.WriteLine("");
          HinhBinhHanh hbh=new HinhBinhHanh(new Diem(3,4),4,2,60);
          Console.WriteLine("Dien tich hinh binh hanh: " + hbh.DienTich());
          Console.WriteLine("Chu vi hinh binh hanh: " + hbh.ChuVi());

          //cung tron
          Console.WriteLine("");
          CungTron ct = new CungTron(new Diem(3, 4), 5, 80);
          Console.WriteLine("Chu vi cung tron: " + ct.ChuVi());
          Console.WriteLine("Dien tich cung tron: " + ct.DienTich());

          Console.ReadKey();
      }
  }
  Trong lúc test tọa độ bạn sửa lại thành
  CODE:
  Code:

   for (int i = 0; i < 4; i++)
              Console.WriteLine("Dinh " + i + ": "+ "(" + hcn.GetDinh()[i].X + "," + hcn.GetDinh()[i].Y + ")");

  Là ok Idea