Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Tạo đối tượng Tam Giác, tính chu vi, diện tích!

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Fri Nov 04, 2011 8:18 am

  Đề bài:

  Phân tích, thiết kế và cài đặt trên C# chương trình yêu cầu người dùng nhập tọa độ 3 điểm của một tam giác trong mặt phẳng, tính diện tích, chu vi và xuất kết quả (TamGiác).
  (p=chuVi/2;dienTich=(sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace LapTrinh
  {
      class Diem
      {
          public Diem()
          {
             
              Console.WriteLine("Nhap toa do diem : ", s);
              Console.Write(" x = ");
              x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
              Console.Write(" y = ");
              y = Int32.Parse(Console.ReadLine());
              s++;
             
          }
          public int x;
          public int y;
          public static char s='A';

      }
     
      class Triangle //Tạo lớp tam giác
      {
          public Triangle()
          {
              bool illegal;
                         
              do{
                  illegal = true;

                  A = new Diem();
                  B = new Diem();
                  C = new Diem();
                  a = Tester.khoangCach(A,B);
                  b = Tester.khoangCach(B,C);
                  c = Tester.khoangCach(A,C);
                  if (a == b + c || b == a + c || c == a + b)
                  {
                      Console.WriteLine("Ba diem vua nhap khong tao thanh 1 tam giac, vui long nhap lai!");
                      illegal = false;
                      Diem.s = 'A';
                  }

              } while (illegal == false) ;
          }

          public float chuVi()
          {
              return (a + b + c);
          }
          public float dienTich()
          {
              float p = (a + b + c) / 2;
              return (float)(Math.Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)));
          }

          float a;
          float b;
          float c;
          Diem A;
          Diem B;
          Diem C;
         

      }
      class Tester //Chứa hàm main
      {
          public static float khoangCach(Diem A, Diem B)
          {
              return (float)(Math.Sqrt((A.x - B.x) * (A.x - B.x) + (A.y - B.y) * (A.y - B.y)));
          }
         
          public static void Main()
          {

              Triangle X = new Triangle();
              Console.WriteLine("Tam giac ABC co: ");
              Console.WriteLine( "Chu vi: ",X.chuVi());
              Console.WriteLine("Dien tich: ",X.dienTich());
          }
         
      }
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Thành Viên Chính Thức
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 24

  Đến từ : tphcm

  Ngày Tham gia : 01/11/2012

  Tổng số bài gửi : 1

  #2

   on Thu Nov 01, 2012 5:17 pm

  thank nhiu^2