Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

TAO NHAC BANG pascal

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Thu Aug 11, 2011 9:03 pm

  Tong howp bai tap pascal

  Chau len 3

  program am_thanh;
  Uses crt;
  Procedure creatsound(h,t:word);
  begin
  Sound(h);
  Delay(t);
  Nosound;
  end;
  Begin
  creatSound(861,150);
  creatSound(767,300);
  creatSound(683,600);
  creatSound(767,150);
  creatSound(683,150);
  creatSound(767,300);
  creatSound(861,600);
  Delay(60);
  creatSound(767,300);
  creatSound(767,300);
  creatSound(861,300);
  creatSound(683,150);
  creatSound(861,150);
  creatSound(767,300);
  creatSound(861,300);
  creatSound(683,600);
  end.

  co be mua dong

  program CBMD;
  uses crt;
  var ch:char; k:byte;
  const a=400; b=800; c=1600; d=200;
  procedure tn(c:word;t:word);
  begin sound(c);delay(trunc(t*(k/5)));nosound end;
  begin clrscr;
  textbackground(3);
  textcolor(5);
  gotoxy((80-length('*===Made in [You must be registered and logged in to see this link.] 2,2);writeln('*===Made in [You must be registered and logged in to see this link.]
  textbackground(7);
  textcolor(4);
  gotoxy((80-length('Code by:Mr.NhatAnh'))div 2,3);writeln('Code by:Mr.NhatAnh');
  textcolor(7);
  textbackground(0);
  gotoxy((80-length('--------------------------'))div 2,4);writeln('--------------------------');
  gotoxy((80-length('Ban Co Muon Nghe Ban Nhac Co Be Mua Dong Khong (y/n)?:'))div 2,12);
  textcolor(4);
  write('Ban Co Muon Nghe Ban Nhac Co Be Mua Dong Khong (y/n)?:');
  textcolor(7);
  ch:=readkey;
  if ch='n' then
  begin clrscr;
  gotoxy((80-length('Googbye!'))div 2,12);textcolor(4);write('Googbye!');delay(3000);
  exit end else

  begin
  begin
  writeln;
  writeln;
  writeln('* Nhap he so toc do k (1 ...10)');writeln('* Chu y nen de k=5 la chuan nhat! ');
  write(' k:=');readln(k);writeln;
  repeat
  clrscr;
  textcolor(5);
  gotoxy((80-length('*===Made in [You must be registered and logged in to see this link.] 2,2);writeln('*===Made in [You must be registered and logged in to see this link.]
  textbackground(7);
  textcolor(4);
  gotoxy((80-length('Code by:Mr.NhatAnh'))div 2,3);writeln('Code by:Mr.NhatAnh');
  textcolor(7);
  textbackground(0);
  gotoxy((80-length('--------------------------'))div 2,4);writeln('--------------------------');
  gotoxy((80-length('Co Be Mua Dong is playing!'))div 2,12);
  tn(330,a);tn(440,a);tn(494,a);tn(523,b);tn(494,a); tn(523,a);tn(587,b);
  tn(392,b);tn(659,a);tn(698,a);tn(659,a);tn(587,a); tn(523,a);tn(330,a);
  tn(440,a);tn(494,a);tn(523,b);tn(494,a);tn(523,a); tn(587,b);tn(392,b);
  tn(659,c);
  tn(330,a);tn(440,a);tn(494,a);tn(523,b);tn(494,a); tn(523,a);tn(587,b);
  tn(392,b);tn(784,b);tn(659,a);tn(698,a);tn(659,a); tn(587,a);tn(523,a);tn(330,a);
  tn(440,a);tn(494,a);tn(523,b);tn(494,a);tn(440,a); tn(494,b);tn(392,b);tn(440,c);
  tn(000,a);tn(440,a);tn(494,a);tn(523,b);tn(494,a); tn(440,a);tn(392,b);
  tn(392,a);tn(440,a);tn(262,d);tn(262,d);tn(000,d); tn(392,a);tn(440,a);tn(262,a);tn(262,a);tn(000,d);
  tn(440,d);tn(440,d);tn(494,d);tn(523,b);tn(494,a); tn(440,a);tn(392,b);
  tn(392,a);tn(440,a);tn(440,a);tn(392,a);tn(349,a); tn(392,d);tn(392,d);
  tn(440,a);tn(494,a);tn(523,b);tn(494,a);tn(440,a); tn(392,b);
  tn(392,a);tn(440,a);tn(262,d);tn(262,d);tn(000,d); tn(392,a);tn(440,a);tn(262,a);tn(262,a);tn(000,d);
  tn(440,d);tn(440,d);tn(494,d);tn(523,b);tn(494,a); tn(440,a);tn(392,b);tn(392,a);tn(440,b);tn(494,a); tn(523,a);
  tn(494,c);tn(000,d);
  tn(523,b);tn(659,a);tn(659,a);tn(494,a);tn(440,a); tn(392,b);tn(392,a);tn(440,b);tn(392,a);
  tn(349,a);tn(330,a);tn(349,a);tn(392,b);tn(440,d); tn(494,d);tn(523,b);tn(523,a);tn(659,a);
  tn(494,a);tn(440,a);tn(392,b);tn(392,d);tn(440,a); tn(440,d);tn(494,a);tn(523,a);tn(587,c);tn(000,d);
  tn(659,b);tn(392,a);tn(659,a);tn(587,b);tn(784,a); tn(587,a);tn(523,a);tn(523,a);tn(330,a);tn(523,a);
  tn(494,b);tn(440,a);tn(392,a);tn(440,b);tn(494,a); tn(523,a);tn(392,b);tn(523,a);tn(523,a);tn(659,a); tn(659,a);
  tn(587,a);tn(523,a);tn(587,a);tn(440,a);tn(392,b); tn(000,d);
  tn(659,b);tn(392,a);tn(659,a);tn(587,b);tn(784,a); tn(587,a);tn(523,a);tn(523,a);tn(330,a);tn(523,a);
  tn(494,b);tn(440,a);tn(392,a);tn(440,b);tn(494,a); tn(523,a);tn(587,b);tn(523,a);tn(494,a);tn(523,a);
  tn(494,a);tn(440,c);
  gotoxy((80-length('Nghe nhac tiep khong (c/k)?: '))div 2,13);write('Nghe nhac tiep khong (c/k)?: ');
  ch:=readkey;
  until ch='k'
  end;
  begin clrscr;
  gotoxy((80-length('Googbye!'))div 2,12);textcolor(4);write('Googbye!');delay(3000);
  exit end ;
  end;
  end.


  [You must be registered and logged in to see this link.]