Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Tập Hợp Tất cả các bài tập kiểu mảng,thao tác trên mảng

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Thu Aug 11, 2011 9:26 pm

  Tất cả Các thao tác trong mảng
  Code:
                    {In Mang}


  var A:array[1..100] of integer;
  tong,j,min,max,maxd,csmaxd,i,csmin,csmax,tg,n,tongle,tongchan,demam,demduong,demchan,demle:integer;
  tb:real;
  begin
  writeln('nhap so phan tu: ');readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('gia tri phan tu thu ',i,':= ');
  readln(a[i]);
  end;
  readln;
  for i:=1 to n do
  write(a[i]:4);
  readln;

                        {Day Tang Dan}
  {
  for i:=1 to (n-1) do
  for j:=i+1 to n do
  if a[i]>a[j] then
  begin
  tg:=a[i];
  a[i]:=a[j];
  a[j]:=tg;
  end;
  for i:=1 to n do
  write(a[i]:4);
  readln;    }

                        {Day Giam Dan}
  {
  for i:=1 to (n-1) do
  for j:=i+1 to n do
  if a[i]<a[j] then
  begin
  tg:=a[i];
  a[i]:=a[j];
  a[j]:=tg;
  end;
  for i:=1 to n do
  write(a[i]:4);
  readln;  }

                      {Gia Tri Lon Nhat-Nho Nhat}

  max:=a[1];
  csmax:=1;
  for i:=1 to n do
  if max<a[i] then
  begin
  max:=a[i];
  csmax:=i;
  end;
  writeln('phan tu lon nhat la: ',max,',  chi so la: ',csmax);
  min:=a[1];
  csmin:=1;
  for i:=1 to n do
  if min>a[i] then
  begin
  min:=a[i];
  csmin:=i;
  end;
  writeln('phan tu be nhat la: ',min,',  chi so la: ',csmin);
  readln;


                          {Tinh Tong-Trung Binh Cong}

  tong:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
  tong:=tong+a[i];
  tb:=tong/n;
  end;
  writeln('tong cua cac phan tu la: ',tong:6);
  writeln('trung binh cong cua cac phan tu la: ',tb:6:2);
  readln;

                          {Tong cac so chan-le}

  tongchan:=0;
  tongle:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
  if a[i]>0 then
  tongchan:=tongchan+a[i];
  if a[i]<0 then
  tongle:=tongle+a[i];
  end;
  writeln('tong cac so chan:= ',tongchan);
  writeln('tong cac so le:= ',tongle);
  readln;

                            {Tong Cac so am-duong}

  demduong:=0;
  demam:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
  if a[i]>0 then demduong:=demduong+1;
  if a[i]<0 then demam:=demam+1;
  end;
  writeln('co tat ca ',demduong,' so duong');
  writeln('co tat ca ',demam,' so am');
  readln;

                        {Co bao nhieu so chan-le}

  demchan:=0;
  demle:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
  if (a[i] mod 2=0) and (a[i]<>0) then demchan:=demchan+1;
  if (a[i] mod 2=1) or (a[i] mod 2=-1) then demle:=demle+1;
  end;
  writeln('co tat ca ',demchan,' so chan');
  writeln('co tat ca ',demle,' so le');
  readln;

                    {Phan tu duong dau tien-cuoi cung}

  i:=1;
  while (i<=n) and (a[i]<0) do i:=i+1;
  if i>n then
  writeln('khong co phan tu duong dau tien') else
  writeln('phan tu duong dau tien la',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
  i:=n;
  while (i>=1) and (a[i]<0) do i:=i-1;
  if i<1 then
  writeln('khong co phan tu duong cuoi cung') else
  writeln('phan tu duong cuoi cung la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
  readln;

                          {Phan tu am dau tien-cuoi cung}

  i:=1;
  while (i<=n) and (a[i]>=0) do i:=i+1;
  if i>n then
  writeln('khong co phan tu am dau tien') else
  writeln('phan tu am dau tien la',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
  i:=n;
  while (i>=1) and (a[i]>=0) do i:=i-1;
  if i<1 then
  writeln('khong co phan tu am cuoi cung') else
  writeln('phan tu am cuoi cung la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
  readln;

                    {Phan tu chan dau tien-cuoi cung}

  i:=1;
  while (i<=n) and (a[i] mod 2=1) do i:=i+1;
  if (i>n) or (i=0) then
  writeln('khong co phan tu chan dau tien') else
  writeln('phan tu chan dau tien la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
  i:=n;
  while (i>=1) and (a[i] mod 2=1) do i:=i-1;
  if i<1 then
  writeln('khong co phan tu chan cuoi cung') else
  writeln('phan tu chan cuoi cung la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
  readln;

                      {Phan tu le dau tien-cuoi cung}

  i:=1;
  while (i<=n) and (a[i] mod 2=0) do i:=i+1;
  if i>n then
  writeln('khong co phan tu le dau tien') else
  writeln('phan tu le dau tien la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
  i:=n;
  while (i>=1) and (a[i] mod 2=0) do i:=i-1;
  if i<1 then
  writeln('khong co phan tu le cuoi cung') else
  writeln('phan tu le cuoi cung la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
  readln;


                      {Tim so duong be nhat}


  i:=1;
  while(i<=n) and (a[i]<=0) do i:=i+1;
  if i>n then write('khong co phan tu duong be nhat') else
  begin
  if a[i]>0  then
  maxd:=a[i];
  csmaxd:=i;
  for i:=csmaxd to n do
  if (a[i]<=maxd) and (a[i]>0) then
  begin
  maxd:=a[i];
  csmaxd:=i;
  end;
  write('co so duong be nhat: ',maxd,', chi so: ',csmaxd);
  end;
  readln;
  writeln;  writeln('nhan enter de tro lai');
  readln;