Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Nhap xau-in xau dao,so lan xuat hien cua ki tu-ki tu xuat hien nhieu lan nhat,chuyen ki tu thanh hoa-thuong,kiem tra xau Palidrom

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Thu Aug 11, 2011 9:28 pm

  {Nhap xau-in xau dao}

  Code:

  var
  st:string;
  max,i,n,k,j,demkitu,demtu:integer;
  ch:char;
  a:string;
  dem:array['A'..'Z'] of integer;
  begin
  writeln('xau can nhap la:');
  readln(st) ;
  writeln('xau dao cua xau tren la:');
  for i:=length(st) downto 1 do
  write(st[i]);
  readln;
  writeln;


          {so lan xuat hien cua ki tu-ki tu xuat hien nhieu lan nhat}

  for i:=1 to length(st) do
  st[i]:=upcase(st[i]);
  for ch:='A' to 'Z' do dem[ch]:=0;
  for i:=1 to length(st) do
  if (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then dem[st[i]]:=dem[st[i]]+1;
  for ch:='A' to 'Z' do
  if dem[ch]>=1 then
  writeln('ki tu ',ch,' xuat hien ',dem[ch],' lan');
  max:=0;
  for ch:='A' to 'Z' do
  if dem[ch]>=max then max:=dem[ch];
  for ch:='A' to 'Z' do
  if dem[ch]=max then
  writeln('ki tu ',ch,' xuat hien nhieu lan nhat, voi ',max,' xuat hien');
  readln;
  writeln;


                  {chuyen ki tu thanh hoa-thuong}

  writeln('xau duoc chuyen thanh ki tu hoa:');
  for i:=1 to length(st) do
  st[i]:=upcase(st[i]);
  for i:=1 to length(st) do
  write(st[i]);
  readln;
  writeln('xau duoc chuyen thanh ki tu thuong:');
  for i:=1 to length(st) do
  if (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then
  st[i]:=chr(ord(st[i])+32);
  for i:=1 to length(st) do
  write(st[i]);
  readln;
  writeln;
                    {kiem tra xau Palidrom}

  a:='';
  for i:= length(st) downto 1 do
  a:=a+st[i];
  if a=st then
  write('xau vua nhap la xau Palidrom') else
  write('xau vua nhap khong la xau Palidrom');
  readln;
  writeln;


                        {chuan hoa xau}

  while st[i]=' ' do delete(st,1,1);
  while st[length(st)]=' '  do delete(st,length(st),1);
  k:=pos('  ',st);
  while k>0 do
  begin
  delete(st,k,1);
  k:=pos('  ',st);
  end;
  writeln('xau da duoc chuan hoa:');
  for i:=1 to length(st) do
  write(st[i]);
  readln;
  writeln;

              {so tu co trong xau}

  demtu:=1;
  for i:=1 to length(st) do
  for j:=i+1 to length(st) do
  if st[i]=' ' then
  begin
  demtu:=demtu+1;
  i:=j;
  end;
  writeln('xau co ',demtu,' tu');
  readln;
  writeln;

                {xau viet hoa ki tu dau tien cua moi tu}

  writeln('xau viet dung chinh ta la: ');
  st[1]:=upcase(st[1]);
  for i:=1 to length(st) do
  if st[i]=' ' then
  begin
  st[i+1]:=upcase(st[i+1]);
  end;
  for i:=1 to length(st) do
  write(st[i]);
  readln;
  writeln;
  write('nhan enter de tro lai');
  readln;
  end.