Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Bài tập kiểu tệp(tập tin)

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Thu Aug 11, 2011 9:29 pm

  Code:
  var tep1,tep2:text;
   i,n:integer;
   th,lt,tb:real;
  begin
   assign(tep1,'E:\a.txt');
   rewrite(tep1);
   write('nhap so luong hoc sinh: ');readln(n);
  for i:=1 to n do
   begin
    writeln('diem hoc sinh thu ',i,':');
    write('diemm li thuyet: ');readln(lt);
    write('diem thuc hanh: '); readln(th);
    write(tep1,lt:6:1,th:6:1);
  end;
  close(tep1);
  assign(tep2,'E:\b.txt');
  rewrite(tep2);reset(tep1);
  i:=1;
  while not eof(tep1) do
   begin
    read(tep1,lt,th);
    tb:=(lt+th*2)/3;
    writeln('diem trung binh hoc sinh thu ',i,': ',tb:6:1);
    writeln(tep2,'diem trung binh hoc sinh thu ',i,': ',tB:6:1);
    i:=i+1;
   end;
  close(tep2);
  writeln('nhan enter de ket thuc');
  readln;
  end.