Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Bài tập về tam giác:dien tich tam giac ,tam giac can,tam giac deu

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Thu Aug 11, 2011 9:31 pm

  Code:
  var xa,xb,xc,ya,yb,yc,a,b,c,s:real;
      DE,CA,VU:BOOLEAN;

  FUNCTION kcach(x1,x2,y1,y2:real):real;
  begin
    kcach:=sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2));
  end;

  FUNCTION dt(a,b,c:real):real;
    var p:real;
  begin
    p:=(a+b+c)/2;
    dt:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  end;

  FUNCTION kiemtra(a,b,c:real): boolean;
    var ketqua: boolean;
    begin
   ketqua:=False;
   if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then ketqua:=True;
      kiemtra:=ketqua;
    end;

   PROCEDURE Tinh_chat(a,b,c : real; Var  deu,can,vuong:boolean);
    Begin
  Deu:=False;  Can:=false;  Vuong:= False;
    IF  (a=b) or (b=c) or (a=c) then Can:= True;
    if (a=b) and (b=c) then  Deu:=True;
    IF (a*a=b*b+c*c)  OR (b*b=a*a+c*c) OR (c*c=a*a+b*b) Then Vuong:=True;
    end;

  BEGIn

   write('nhap toa do dinh A: ' );readln(xa,ya);
   write('nhap toa do dinh B: ');readln(xB,yb);
    write('nhap toa do dinh C: ');readln(xc,yc);
   a:=Kcach(xb,xc,yb,yc);
   b:=kcach(xc,xa,yc,ya);
   c:=kcach(xa,xb,ya,yb);
   if kiemtra(a,b,c) then
   begin
   s:=dt(a,b,c);
   writeln('do dai canh a= ',a:8:2);
   writeln('do dai canh b= ',b:8:2);
    writeln('do dai canh c= ',c:8:2);
   writeln('Chu vi = ',(a+b+c):9:2);
   writeln('dien tich = ',s:9:2);
    tinh_chat(a,b,c,de,ca,vu);
   if de then writeln('DAY LA TAM GIAC DEU ')
    ELSE
    if ca  then writeln('DAY LA TAM GIAC CAN ')
      ELSE
        IF VU then writeln('DAY LA TAM GIAC VUONG ');
          if not(de) and not(ca) and not(vu) then writeln('DAY LA TAM GIAC THUONG ');
   end
   else writeln('khong ton tai tam giac');

  readln;
  end.