Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Một số code CMD hay

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Tue Aug 30, 2011 5:06 pm

  Code Xoá rác máy tính
  Code:

  @echo off
  del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
  del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
  del /f /s /q %systemdrive%\*.log
  del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
  del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
  del /f /s /q %systemdrive%\*.old
  del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
  del /f /s /q %windir%\*.bak
  del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
  rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
  del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
  del /f /q %userprofile%\recent\*.*
  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
  del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
  echo. & paus
  :Loai bo rac cho may tinh
  c:
  cd\
  del c:\itemp\*.* /q/f/a/s
  del "c:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*" /q/f/a/s
  del "c:\Documents and Settings\%username%\cookies\*.*" /q/f/a/s
  del "c:\WINDOWS\Prefetch\*.*" /q/f/a/s
  rd /s/q %temp%
  md %temp


  Code CMD Backup Drivers


  Code:
  echo off
  echo Nhan 1 phim bat ky tren ban phim de bat dau sao luu.
  pause
  %homedrive%
  cd "%homepath%\my documents"
  md driverback
  cd driverback
  xcopy %windir%\help /y
  xcopy %windir%\inf /r /y
  xcopy %windir%\system /r /y
  xcopy %windir%\system32 /r /y
  xcopy %windir%\system32\drivers /r /y
  cd ..
  attrib -h driverback
  echo Sao luu thanh cong
  pause
  cls
  Turn off PC
  Code:
  cls
  cd..
  cd..
  cd..
  cls
  @echo =========================
  @echo May se tat sau 05 giay
  @echo Nhan 1 phim bat ky de tiep tuc
  @echo =========================

  pause
  shutdown -s -t 05
  Thêm cái này để xem có virus k ?
  Dir /a = xem toàn bộ dir có trong drive hay thư mục