Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

[JavaScript code] Coden Quảng cáo chạy dọc 2 bên !hot

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Thu Sep 15, 2011 12:07 am

  Code:

  <!--Phần cho bên trái-->
  <DIV id=divAdLeft style='LEFT: 1px; WIDTH: 110px; POSITION: absolute; TOP: 71px'>
  <a href="http://hoahoctro.com" target="_blank">
  <IMG hspace=0 src='link đến ảnh' width=110 border=0>
  </a>
  </DIV>
  <!--Phần cho bên phải-->
  <DIV id=divAdRight style='LEFT: 892px; WIDTH: 110px; POSITION: absolute; TOP: 71px'>
  <a href="http://hoahoctro.com" target="_blank">
  <IMG hspace=0 src='link đến ảnh' width=110 border=0>
  </a>
  </DIV>
  <div align="center">
  </div>


  Nội dung File JavaScript  var adRWidth=110;
  var adLWidth=1002;
  function FloatTopDiv(){
  startX = document.body.clientWidth - adRWidth, startY = -110;
  var ns = (navigator.appName.indexOf('Netscape') != -1);
  var d = document;
  if (document.body.clientWidth < 980) startX = - adRWidth;
  function ml(id)
  {
  var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
  if(d.layers)el.style=el;
  el.sP=function(x,y)
  {
  this.style.left=x;this.style.top=y;
  };
  el.x = startX;
  el.y = startY;
  return el;
  }
  window.stayTopLeft=function()
  {
  if (document.body.clientWidth < 980)
  {
  ftlObj.x = - adRWidth;ftlObj.y = 0; ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
  }
  else
  {
  if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
  var pY = ns ? pageYOffset : document.documentElement.scrollTop;
  else if (document.body)
  var pY = ns ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
  if (document.body.scrollTop > 10){ startY = 3 } else { startY = 10 };
  if (document.body.clientWidth >= 1024)
  {
  ftlObj.x = document.body.clientWidth - adRWidth;
  ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
  ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
  }
  else
  {
  ftlObj.x = startX;
  ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
  ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
  }
  }
  setTimeout('stayTopLeft()', 1);
  }
  ftlObj = ml('divAdRight');
  stayTopLeft();
  }
  function FloatTopDiv2()
  {
  startX2 = document.body.clientWidth - adLWidth, startY2 = -100;
  var ns2 = (navigator.appName.indexOf('Netscape') != -1);
  var d2 = document;
  if (document.body.clientWidth < 980) startX2 = -adRWidth;
  function ml2(id)
  {
  var el2=d2.getElementById?d2.getElementById(id):d2.all?d2.all[id]:d2.layers[id];
  if(d2.layers)el2.style=el2;
  el2.sP=function(x,y)
  {
  this.style.left=x;this.style.top=y;
  };
  el2.x = startX2;
  el2.y = startY2;
  return el2;
  }
  window.stayTopLeft2=function()
  {
  if (document.body.clientWidth < 980)
  {
  ftlObj2.x = - adRWidth;ftlObj2.y = 0; ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
  }
  else
  {
  if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
  var pY2 = ns2 ? pageYOffset : document.documentElement.scrollTop;
  else if (document.body)
  var pY2 = ns2 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;

  if (document.body.scrollTop > 10) { startY2 = 3 } else { startY2 = 10 };

  if (document.body.clientWidth >= 1024)
  {
  ftlObj2.x = 0;
  ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/8;
  ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
  }
  else
  {
  ftlObj2.x = startX2;
  ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/8;
  ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
  }
  }
  setTimeout('stayTopLeft2()', 1);
  }
  ftlObj2 = ml2('divAdLeft');
  stayTopLeft2();
  }
  function ShowAdDiv()
  {
  var objAdDivLeft = document.getElementById('divAdLeft');
  var objAdDivRight = document.getElementById('divAdRight');
  if (document.body.clientWidth < 980)
  {
  objAdDivLeft.style.left = - adRWidth;
  objAdDivRight.style.left = - adRWidth;
  }
  else
  {
  objAdDivLeft.style.left = 0;
  objAdDivRight.style.left = document.body.clientWidth - adRWidth;
  FloatTopDiv();
  FloatTopDiv2();
  }
  }
  ShowAdDiv();  - Bạn có thể cho nội dung vào cùng 1 chỗ, hoặc tách riêng ra rồi link đến file JavaScript
  - Quảng cáo chỉ xuất hiện khi màn hình có độ phân giải chiều ngang lơn hơn 980 pixels. Ở đây code được viết cho 800x600
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]