Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Tạo chương trình trắc nghiệm có tính thời gian bằng Access

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Tue Sep 20, 2011 9:07 pm

  Tạo chương trình trắc nghiệm có tính thời gian bằng Access

  thời gian bằng Access
  Đó hỏi: Em đang làm chương trình trắc nghiệm bằng Access. Chương trình sẽ lấy ngẫu nhiên 20 câu hỏi từ 2 bảng chứa ngân hàng câu hỏi, mỗi bảng lấy 10 câu. Thời gian trả lời mỗi câu là 30 giây. Xin e-CHÍP hướng dẫn cách lấy ngẫu nhiên 20 câu trắc nghiệm từ ngân hàng câu hỏi và cách tạo form giống như phần thi trắc nghiệm lái xe trên máy tính, có hiển thị thời gian cho mỗi câu.
  Đây trả lời: Về việc chọn ngẫu nhiên số câu hỏi trong chương trình thi trắc nghiệm, bạn có thể xem bài viết trên tuần tin e-CHÍP số 345: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Ví dụ sau đây trình bày cách tạo form giống như phần thi trắc nghiệm luật giao thông (hình 1). Khác với form trong bài viết nêu trên, ở đây mọi control trên form đều là label (lblCauSo để hiển thị số thứ tự câu hỏi; lblNoiDung để hiển thị nội dung câu hỏi; lblTraLoi1, lblTraLoi2, lblTraLoi3, lblTraLoi4 để hiển thị 4 đáp án được quyền chọn; lblTGConLai để hiển thị thời gian tính lùi; lblDonViTG để hiển thị đơn vị đo thời gian), chỉ có các ô trả lời thuộc loại text box (txtTraLoiCau1, txtTraLoiCau2, txtTraLoiCau3,... để người sử dụng gõ đáp án). Tên các control như trong hình. Form này cũng sử dụng query qryDeThiVaKetQua làm Record Source.
  Giống như chương trình trắc nghiệm luật giao thông, ta thiết kế đơn giản: thí sinh chỉ cần dùng hai phím mũi tên đi lên, đi xuống để chọn câu hỏi; 4 phím số 1, 2, 3, 4 để chọn đáp án đúng; phím ESC để chấm dứt bài thi, tính điểm.
  Mỗi lần form được mở sẽ có 3 câu hỏi ngẫu nhiên (nhiều câu hỏi hơn thì làm tương tự) được lọc ra, khi con trỏ nằm ở ô text box tương ứng với câu nào thì nội dung câu hỏi đó được hiển thị. Bạn gõ đoạn mã 1 vào form.
  Hình 1: Form trắc nghiệm
  Đoạn mã 1
  Dim nTGianLamBai As Byte, rs As Recordset
  Private Sub ChonDe()
  Dim db As Database, tbDeThi As Recordset, tbNganHang As Recordset
  Dim rsTamThoi As Recordset
  Dim nSoLuongCau As Byte, I As Byte, sSQL As String
  Dim nTongSoCauTrongNH As Long, nSoNgauNhien As Long
  nSoLuongCau = 3 ' Ví dụ với 3 câu
  Set db = CurrentDb
  Set tbNganHang = db.OpenRecordset("NganHangCauHoi")
  tbNganHang.MoveFirst
  If tbNganHang.EOF Then
  MsgBox "Không có câu hỏi trong ngân hàng dữ liệu đề thi !"
  tbNganHang.Close
  db.Close
  Exit Sub
  End If
  '------------------------------------------------------------
  ' Tạo bộ đề cho bảng DeThiVaKetQua
  '------------------------------------------------------------
  ' Xóa đề thi trước đó
  sSQL = "DELETE * FROM DeThiVaKetQua;"
  db.Execute sSQL
  sSQL = "SELECT Max(SoThuTu) AS TongSoCauHoi FROM NganHangCauHoi"
  Set rsTamThoi = db.OpenRecordset(sSQL)
  rsTamThoi.MoveFirst
  nTongSoCauTrongNH = rsTamThoi!TongSoCauHoi
  rsTamThoi.Close
  Set tbDeThi = db.OpenRecordset("DeThiVaKetQua")
  ' Đề mới
  tbNganHang.Index = "SoThuTu"
  For I = 1 To nSoLuongCau
  Do While True
  nSoNgauNhien = Int((nTongSoCauTrongNH * Rnd) + 1)
  tbNganHang.Seek "=", nSoNgauNhien
  If Not tbNganHang.NoMatch Then
  If Not tbNganHang!DaDuocChon Then
  tbDeThi.AddNew
  tbDeThi!SoThuTu = I
  tbDeThi!NoiDung = tbNganHang!NoiDung
  tbDeThi!TraLoi1 = tbNganHang!TraLoi1
  tbDeThi!TraLoi2 = tbNganHang!TraLoi2
  tbDeThi!TraLoi3 = tbNganHang!TraLoi3
  tbDeThi!TraLoi4 = tbNganHang!TraLoi4
  tbDeThi!DapAnDung = tbNganHang!DapAnDung
  tbDeThi!DapAnDuocChon = 0
  tbDeThi!Diem = 0
  tbDeThi.Update
  tbNganHang.Edit
  tbNganHang!DaDuocChon = True
  tbNganHang.Update
  Exit Do
  End If
  End If
  Loop
  Next
  tbDeThi.Close
  '----------------------------------------------------------------------------------
  ' Đánh dấu chưa được chọn đối với các câu còn lại
  '----------------------------------------------------------------------------------
  tbNganHang.Close
  sSQL = "UPDATE NganHangCauHoi SET DaDuocChon = False WHERE DaDuocChon = True"
  db.Execute (sSQL)
  db.Close
  '-----------------------------------------------------------------
  ' Hiển thị đề trên biểu mẫu
  '-----------------------------------------------------------------
  Me.Requery
  End Sub

  Private Sub KetQua()
  Dim nTongDiem As Byte, db As Database, sSQL As String, rsKetQua As Recordset
  Set db = CurrentDb
  sSQL = "SELECT SUM(Diem) As TongDiem FROM DeThiVaKetQua"
  Set rsKetQua = db.OpenRecordset(sSQL)
  rsKetQua.MoveFirst
  nTongDiem = rsKetQua!TongDiem
  MsgBox "Tổng số điểm đạt được là: " & nTongDiem, vbInformation, Me.Caption
  Set rsKetQua = Nothing
  Set db = Nothing
  Set rs = Nothing
  End Sub
  Private Sub Form_Current()
  lblCauSo.Caption = Str(Me.SoThuTu)
  lblNoiDung.Caption = Me.NoiDung
  lblTraLoi1.Caption = "1) " & Me.TraLoi1
  lblTraLoi2.Caption = "2) " & Me.TraLoi2
  lblTraLoi3.Caption = IIf(IsNull(Me.TraLoi3), "", "3) " & Me.TraLoi3)
  lblTraLoi4.Caption = IIf(IsNull(Me.TraLoi4), "", "4) " & Me.TraLoi4)
  grpTraLoi = Me.DapAnDuocChon
  End Sub
  Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
  If KeyCode >= 97 And KeyCode <= 100 Then ' Các phím số 1 đến số 4
  SendKeys "{ENTER}"
  End If
  End Sub
  Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  Select Case KeyAscii
  Case 27 ' Phím ESC
  Call KetQua
  DoCmd.Close
  End Select
  End Sub
  Private Sub Form_Load()
  Set rs = Me.Recordset
  Call ChonDe ' Tạo đề thi
  nTGianLamBai = 10 ' 10 phút, 20 câu, mỗi câu 30 giây
  lblTGConLai.Caption = Trim(Str(nTGianLamBai))
  Me.TimerInterval = 60000 ' 60 giây, tương đương chu kỳ 1 phút
  End Sub
  Private Sub Form_Timer()
  nTGianLamBai = nTGianLamBai - 1
  lblTGConLai.Caption = Trim(Str(nTGianLamBai))
  If lblDonViTG.Caption = "giây" Then
  If nTGianLamBai = 0 Then
  Me.TimerInterval = 0
  Call KetQua
  DoCmd.Close
  End If
  Else ' phút
  If nTGianLamBai = 1 Then
  nTGianLamBai = 60 ' Số giây còn lại
  lblTGConLai.Caption = Trim(Str(nTGianLamBai))
  lblDonViTG.Caption = "giây"
  Me.TimerInterval = 1000 ' 1 giây, tương đương chu kỳ 1 giây
  End If
  End If
  End Sub
  Private Sub txtTraLoiCau1_GotFocus()
  rs.FindFirst "SoThuTu=1"
  End Sub
  Private Sub txtTraLoiCau1_AfterUpdate()
  If Not IsNull(txtTraLoiCau1) Then
  Me.DapAnDuocChon = txtTraLoiCau1 ' Lưu lại kết quả nếu cần
  Me.Diem = IIf(Me.DapAnDuocChon = Me.DapAnDung, 1, 0)
  End If
  End Sub
  Private Sub txtTraLoiCau2_GotFocus()
  rs.FindFirst "SoThuTu=2"
  End Sub
  Private Sub txtTraLoiCau2_AfterUpdate()
  If Not IsNull(txtTraLoiCau2) Then
  Me.DapAnDuocChon = txtTraLoiCau2 ' Lưu lại kết quả nếu cần
  Me.Diem = IIf(Me.DapAnDuocChon = Me.DapAnDung, 1, 0)
  End If
  End Sub
  Private Sub txtTraLoiCau3_GotFocus()
  rs.FindFirst "SoThuTu=3"
  End Sub
  Private Sub txtTraLoiCau3_AfterUpdate()
  If Not IsNull(txtTraLoiCau3) Then
  Me.DapAnDuocChon = txtTraLoiCau3 ' Lưu lại kết quả nếu cần
  Me.Diem = IIf(Me.DapAnDuocChon = Me.DapAnDung, 1, 0)
  End If
  End Sub
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]