Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Bảng thống kê dạng tab

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Fri Sep 23, 2011 8:24 am

  Code:

  <div id="wrapcentre">

        <table id="Table_02" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
  <td >
   
          <img
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
   width="49" height="24" alt=""></td>
        <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="100%">
          </td>
        <td  align="right">
   
          <img
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
   width="49" height="24" alt=""></td>
    </tr></table>
  <table id="Table_03" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
  <td align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
          <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
  <td bgcolor="#FFFFFF" width="100%">
  <div id="wrapcentre">

        <table width="100%" class="tablebg" cellspacing="1" >
                    <tr>
              <td class="row1" align="center">

                                <br /><STYLE type=text/css>BODY {
    CURSOR: url('http://www.8xforum.co.cc/mouse.ani')
  }
  </STYLE><br />  <br /><style type='text/css'>

  /* Style cho menu tabs */

  div.TabView div.Tabs
  {
  height: 26px; /* chiều cao của tab menu */
  overflow: hidden;
  }

  div.TabView div.Tabs a
  {
  float: left;
  display: block;
  background-color:#FFFCD9;
  text-align: center;
  height: 26px;
  padding: 3px;
  vertical-align: middle;
  border: 1px solid #30a1db; /* đường viền quanh tabs menu */
  text-decoration: none;
  font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-weight: bold;
  color: #000080;
  }

  div.TabView div.Tabs a:hover, div.TabView div.Tabs a.Active
  {
  background-color: #31a1db; /* màu nền tab menu active */
  color: #ffffff;
  }

  /* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */
  div.TabView div.Pages
  {
  clear: both;
  border: 1px solid #30a1db;
  overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
  }
  div.TabView div.Pages div.Page
  {
  height: 100%;
  padding: 5px;
  overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
  }
  </style>

  <script src=' http://vietwebguide.googlepages.com/tabview.js' type='text/javascript'></script>

  <div id="TabView" class="TabView">
  <!-- tabs -->
  <div style="width: 100%;" class="Tabs">
  <a>Bài Viết Mới</a>
  <a>Thống Kê</a>
  <a>Hướng Dẫn</a>

  </div>

  <!-- nội dung tabs -->
  <div style="height:350px; width:100%" class="Pages">

  <div class="Page"><center>

  <table
   style="border:#CCCCCF 1px solid;" width="100%"><!-- BEGIN
  classical_row --> <tr><td class="catHead"
  align="center"><span class="genmed">Bài
  gửi</span></td><td class="catHead"
  align="center"><span class="genmed">Người
  gửi</span></td><td class="catHead"
  align="center"><span class="genmed">Thời
  gian</span></td><!-- BEGIN recent_topic_row
  --><tr><td class="row1" align="left" width="50%"><span
   class="gensmall"><img
  src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif><a
   
  href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></td><td
   class="row1" align="left" width="25%"> <span
  class="gensmall"><a
  href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}"><img
  src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif_POSTER}</span></a>
   </td><td class="row1" align="left" width="25%"> <span
  class="gensmall"><img
  src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif_POSTTIME}<br
   /></span></td></tr><!-- END recent_topic_row
  --><!-- END classical_row --></table>  </center>
  </div>

  <div class="Page">
  <TABLE class=forumline cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" border=0>
  <TBODY>
  <TR>
  <TH align=middle width="33%"><STRONG><FONT color=green>Thông kê I</FONT></STRONG></TH>
  <TH
   align=middle width="34%"><STRONG><FONT color=green>Thông
   kê II</FONT></STRONG></TH></TR>
  <TR>
  <TD
   class=row1 width="25%"><A href=/stats.htm#2><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">Administrative
   statistics</a></TD>

  <TD class=row3
  width="25%"><A href="/stats.htm#3"><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">Topic
   hoạt động sôi nổi nhất</A> </TD></TR>
  <TR>
  <TD
   class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#4"><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
   Topic được xem nhiều nhất</A></TD>
  <TD class=row1
  width="25%"><A href="/stats.htm#5"><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
   Thành viên có nhiều chủ đề nhất</A></TD></TR>
  <TR>
  <TD
   class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#6"><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
   Top posting users trong tuần</A></TD>
  <TD class=row3
  width="25%"><A href="/stats.htm#7"><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
  Top posting users trong tháng</A></TD></TR>
  <TR>
  <TD
   class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#8"><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
   Top posters</A></TD>
  <TD class=row1
  width="25%"><A href="/stats.htm#9"><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
  Số topic trong mỗi tháng</A></TD></TR>
  <TR>
  <TD
   class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#10"><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
   Số bài post trong mỗi tháng</A></TD>
  <TD class=row3
  width="25%"><A href="/stats.htm#11"><IMG
  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
   Số thành viên trong mỗi
  tháng</A></TD></TR></TBODY></TABLE>
  </div>

  <div class="Page">
  <center>
  <p><a
   
  href=http://caonguyen.withme.us/forum-f64/topic-t3353.htm#8461><strong><font
   size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn vote bài viết bằng cách
   thank</font></font></strong>  <a/></p>
  <p><a
   
  href=http://caonguyen.withme.us/forum-f64/topic-t3305.htm><strong><font
   size=4><font color=#00bfff>• Hướng Dẫn Post bài trong diễn
  đàn</font></font></strong>  <a/></p>
  <p><a
   
  href=http://caonguyen.withme.us/forum-f64/topic-t3152.htm><strong><font
   size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn Chỉnh tiếng việt trong
  lý lịch</font></font></strong>  <a/></p> 
   <p><a
  href=http://caonguyen.withme.us/forum-f64/topic-t1623.htm><strong><font
   size=4><font color=#00bfff>• 
  Hướng dẫn chỉnh sữa avatar và chữ ký.</font></font></strong>  <a/></p>
  <p><a
   
  href=http://caonguyen.withme.us/forum-f64/topic-t1624.htm><strong><font
   size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn up hình lên diễn
  đàn</font></font></strong>  <a/></p>
  <p><a
   
  href=http://caonguyen.withme.us/forum-f64/topic-t3132.htm?sid=cf985a7e16201ca2e5b20d880291c6c8#7011><strong><font
   size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn up Nhạc lên diễn
  đàn</font></font></strong>  <a/></p>
  <p><a
   
  href=http://caonguyen.withme.us/forum-f64/topic-t3133.htm?sid=cf985a7e16201ca2e5b20d880291c6c8#7012><strong><font
   size=4><font color=#00bfff>• Hướng dẫn up Nhạc video từ
  youtube lên diễn đàn</font></font></strong> 
  <a/></p>

  </center>

  </div>

  </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><br /> <br /><ScrollTop -->
  <style type="text/css">
  #topbar

    PADDING-TOP: 0px;
    PADDING-BOTTOM: 0px;
    PADDING-RIGHT: 0px;
    PADDING-LEFT: 0px;
    VISIBILITY: hidden;
    WIDTH: 180px;
    FONT-FAMILY: Tahoma;
    POSITION: absolute;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var persistclose = 0
  <!-- Vị trí-->
  var startX = 80
  var startY = 500
  var verticalpos = "frombottom"

  function iecompattest()
  {
    return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
  }

  function get_cookie(Name)
  {
    var search = Name + "="
    var returnvalue = "";
    if (document�cookie.length > 0)
    {
        offset = document�cookie.indexOf(search)
        if (offset != -1)
        {
          offset += search.length
          end = document�cookie.indexOf(";", offset);

          if (end == -1) end = document�cookie.length;
          returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))
        }
    }
    return returnvalue;
  }

  function closebar()
  {
    if (persistclose)
    document�cookie="remainclosed=1"
    document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"
  }

  function staticbar()
  {
    barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeight
    var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;
    var d = document;
    function ml(id)
    {
        var el=d.getElementById(id);
        if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")
        el.style.visibility="visible"
        if(d.layers)el.style=el;
        el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};
        el.x = startX;
        if (verticalpos=="fromtop")
          el.y = startY;
        else
        {
          el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
          el.y -= startY;
        }
        return el;
    }
   
    window.stayTopLeft=function()
    {
        if (verticalpos=="fromtop")
        {

          var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;
          ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
        }
        else
        {
   
          var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight:
  iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;
          ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
        }
        ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
        setTimeout("stayTopLeft()", 10);
    }
    ftlObj = ml("topbar");
    stayTopLeft();
  }

  if (window.addEventListener)
    window.addEventListener("load", staticbar, false)
  else if (window.attachEvent)
    window.attachEvent("onload", staticbar)
  else if (document.getElementById)
    window.onload=staticbar
  </script>


        </tr>
    </table>
  </div>

  </td>
        <td  align="right" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
          <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr></table>
  <table id="Table_04" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
  <td >
          <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
        <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="100%">
          <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
        <td  align="right">
          <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr></table>

  </div>
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 25

  Đến từ : TP NAM ĐỊNH

  Ngày Tham gia : 06/12/2011

  Tổng số bài gửi : 20

  #2

   on Wed Dec 07, 2011 11:28 am

  Chẳng được
  chẳng hiều tại sao
  Trung Binh
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 25

  Đến từ : vn

  Ngày Tham gia : 31/10/2011

  Tổng số bài gửi : 57

  #3

   on Fri Jan 13, 2012 10:23 am

  dán cái này ở đâu thế anh
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #4

   on Sat Jan 14, 2012 10:12 pm

  KhangITSGU đã viết:dán cái này ở đâu thế anh

  dán ở overall_fheader đó e
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Trung Binh
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 25

  Đến từ : vn

  Ngày Tham gia : 31/10/2011

  Tổng số bài gửi : 57

  #5

   on Sat Jan 14, 2012 10:25 pm

  sao nó báo lỗi anh ơi
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #6

   on Sat Jan 14, 2012 11:32 pm

  lỗi là do cái giao diện của e đó!
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Trung Binh
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 25

  Đến từ : vn

  Ngày Tham gia : 31/10/2011

  Tổng số bài gửi : 57

  #7

   on Sun Jan 15, 2012 7:53 am

  thế phải làm giao diện nào mới nhận đây Bùn
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #8

   on Sun Jan 15, 2012 6:18 pm

  đổi phần overall_fheader đó em.có gì liên hệ qua mail.a sẽ chỉ cho e.
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Trung Binh
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 25

  Đến từ : vn

  Ngày Tham gia : 31/10/2011

  Tổng số bài gửi : 57

  #9

   on Sun Jan 15, 2012 6:50 pm

  mail anh là gì thế Bùn
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #10

   on Sun Jan 15, 2012 7:05 pm

  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Trung Binh
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 28

  Đến từ : Ha Noi

  Ngày Tham gia : 24/04/2012

  Tổng số bài gửi : 22

  #11

   on Sat Apr 28, 2012 11:32 pm

  Của Admin lỗi mà
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 27

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 13/06/2012

  Tổng số bài gửi : 161

  #12

   on Sat Nov 03, 2012 6:48 pm

  duongtuanh004 đã viết:Của Admin lỗi mà
  Code không lỗi đâu bạn,phải sửa giao diện của bạn lại tí mới được
  #13